Dotace Evropské unie

ESF

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti svařování se zvýšeným nebezpečím a bezpečnost práce.

Klíčové aktivity

 • Bezpečnost práce
 • Svařování ocelového potrubí
 • Svařování PE potrubí elektortva rovkamí
 • Svařování PE potrubí metodou na tupo
Více informací o dotacích EU

 

 

Kvalita a jakost

Ve společnosti MS – stavby s.r.o. je vybudován a dodržován systém řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Tento systém plně pokrývá všechny aktivity a činnosti společnosti.

Ochrana životního prostředí

Společnost MS – stavby s.r.o. prováděla vždy své činnosti a aktivity v souladu s ochranou životního prostředí. V roce 2005 začala společnost se zaváděním systému ochrany životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001:1997. V roce 2006 společnost vyhlásila svoji enviromentální politiku, ve které se především soustřeďuje na přímou ochranu krajiny a přírody, snižování množství stavebních odpadů, minimalizaci vlivu pohody na obyvatelstvo.

Bezpečnost a ochrana zdraví osob

MS – stavby s.r.o. v současnosti zavádí systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví osob dle britského standardu bezpečnosti BS 8800. Hlavním cílem je zajištění co největší ochrany zdraví osob při provádění všech aktivit a činností společnosti MS – stavby s.r.o. a všech, kterých se tento proces dotýká, tedy zejména zaměstnanců, dodavatelů, investorů i veřejnosti. Hlavním cílem je předcházení úrazům a snižování bezpečnostních rizik. Dále pak mimo jiné působit na dodavatele, aby dodržovali systém bezpečné práce.

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU A JEJÍ HLAVNÍ ZÁSADY VE SPOLEČNOSTI MS-stavby s.r.o.

Vedení společnosti MS-stavby s.r.o., jejímž hlavním zaměřením je provádění staveb, jejich změn a odstraňování se zavazuje k dalšímu rozvoji organizace, neustálému zlepšování úrovně ke kvalitě výrobků a služeb k všestrannému uspokojování očekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a naplňování požadavků právních předpisů. Vedení přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Uznává potřebu zlepšování environmentálního managementu jako jednu z nejvyšších priorit společnosti.

Všichni zaměstnanci firmy zapojení do integrovaného systému kvality, environmentu a BOZP, pracují s vědomím, že:

 • Prvořadým úkolem ve všech aktivitách firmy je uspokojování potřeb odběratelů
 • Úroveň kvality našich aktivit musí vycházet ze specifikovaných požadavků odběratelů
 • Naši zaměstnanci jsou odhodláni odvádět jen bezvadnou činnost a trvale se o ni zasazovat
 • Naším cílem je nejen odstraňování následků nedostatků, ale i jejich příčin tak, aby odběratelům byl poskytnut vždy co možná nejlepší výsledek naší práce
 • Úroveň naší jakosti je výrazně ovlivňována i úrovní našich subdodavatelů a dodavatelů; proto věnujeme maximální pozornost výběru těchto subjektů
 • Přispět ke zlepšení životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavedením integrovaného systému podle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 a jeho dalším rozvíjením v podmínkách společnosti
 • Plnit požadavky platných právních a jiných předpisů
 • V rámci procesu zlepšování systému EMS usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastní činností, výrobků a služeb na životní prostředí
 • Klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů na životní prostředí.
 • Budeme usilovat o snižování rizika nemocí, havárií, nehod a úrazů na pracovištích
 • Důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budou zaměstnanci minimalizovat vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání.

PRACUJEME PODLE ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008

Tyto zásady vyjadřují základní přístup organizace MS-stavby s.r.o. ke kvalitě, environmentu a BOZP námi poskytovaných činností a služeb. Všichni zaměstnanci firmy jsou odpovědni za plnění těchto zásad Integrované politiky a jsou pravidelně školeni.

Kontaktní informace

MS-stavby s.r.o.

Tel.: +420 585 941 090
E-mail: ms-stavby@ms-stavby.cz
Více kontaktů

Podporujeme

sportovní aktivity

charitativní aktivity

 • Podpora pořízení sociálního vozidla pro arcidiecézní charitu Olomouc

 

 

Úvod | O nás | Kvalita a jakost | Předmět činnosti | Vybavení, struktura společnosti | Oprávnění a certifikace | Reference | Kariéra | Kontakty

Všechna práva vyhrazena MS-Stavby | Jsme držiteli certifikátu GAS a CSN EN ISO 9001:2009

webdesign: Tomato