Vzdělávání

Vzdělávání managerů

Vzdělávání managerů

Bližší informace

Podpora nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky ve stavebnictví

Podpora nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky ve stavebnictví

Bližší informace

Dotace Evropské unie

ESF

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti svařování se zvýšeným nebezpečím a bezpečnost práce.

Klíčové aktivity

 • Bezpečnost práce
 • Svařování ocelového potrubí
 • Svařování PE potrubí elektortva rovkamí
 • Svařování PE potrubí metodou na tupo
Více informací o dotacích EU

 

 

Kvalita a jakost

Ve společnosti MS – stavby s.r.o. je vybudován a dodržován systém řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Tento systém plně pokrývá všechny aktivity a činnosti společnosti.

Ochrana životního prostředí

Společnost MS – stavby s.r.o. prováděla vždy své činnosti a aktivity v souladu s ochranou životního prostředí. V roce 2005 začala společnost se zaváděním systému ochrany životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001:1997. V roce 2006 společnost vyhlásila svoji enviromentální politiku, ve které se především soustřeďuje na přímou ochranu krajiny a přírody, snižování množství stavebních odpadů, minimalizaci vlivu pohody na obyvatelstvo.

Bezpečnost a ochrana zdraví osob

MS – stavby s.r.o. v současnosti zavádí systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví osob dle britského standardu bezpečnosti BS 8800. Hlavním cílem je zajištění co největší ochrany zdraví osob při provádění všech aktivit a činností společnosti MS – stavby s.r.o. a všech, kterých se tento proces dotýká, tedy zejména zaměstnanců, dodavatelů, investorů i veřejnosti. Hlavním cílem je předcházení úrazům a snižování bezpečnostních rizik. Dále pak mimo jiné působit na dodavatele, aby dodržovali systém bezpečné práce.

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU A JEJÍ HLAVNÍ ZÁSADY VE SPOLEČNOSTI MS-stavby s.r.o.

Vedení společnosti MS-stavby s.r.o., jejímž hlavním zaměřením je provádění staveb, jejich změn a odstraňování se zavazuje k dalšímu rozvoji organizace, neustálému zlepšování úrovně ke kvalitě výrobků a služeb k všestrannému uspokojování očekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a naplňování požadavků právních předpisů. Vedení přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Uznává potřebu zlepšování environmentálního managementu jako jednu z nejvyšších priorit společnosti.

Všichni zaměstnanci firmy zapojení do integrovaného systému kvality, environmentu a BOZP, pracují s vědomím, že:

 • Prvořadým úkolem ve všech aktivitách firmy je uspokojování potřeb odběratelů
 • Úroveň kvality našich aktivit musí vycházet ze specifikovaných požadavků odběratelů
 • Naši zaměstnanci jsou odhodláni odvádět jen bezvadnou činnost a trvale se o ni zasazovat
 • Naším cílem je nejen odstraňování následků nedostatků, ale i jejich příčin tak, aby odběratelům byl poskytnut vždy co možná nejlepší výsledek naší práce
 • Úroveň naší jakosti je výrazně ovlivňována i úrovní našich subdodavatelů a dodavatelů; proto věnujeme maximální pozornost výběru těchto subjektů
 • Přispět ke zlepšení životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavedením integrovaného systému podle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 a jeho dalším rozvíjením v podmínkách společnosti
 • Plnit požadavky platných právních a jiných předpisů
 • V rámci procesu zlepšování systému EMS usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastní činností, výrobků a služeb na životní prostředí
 • Klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů na životní prostředí.
 • Budeme usilovat o snižování rizika nemocí, havárií, nehod a úrazů na pracovištích
 • Důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budou zaměstnanci minimalizovat vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání.

PRACUJEME PODLE ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008

Tyto zásady vyjadřují základní přístup organizace MS-stavby s.r.o. ke kvalitě, environmentu a BOZP námi poskytovaných činností a služeb. Všichni zaměstnanci firmy jsou odpovědni za plnění těchto zásad Integrované politiky a jsou pravidelně školeni.

Kontaktní informace

MS-stavby s.r.o.

Tel.: +420 585 941 090
E-mail: ms-stavby@ms-stavby.cz
Více kontaktů

Podporujeme

sportovní aktivity

charitativní aktivity

 • Podpora pořízení sociálního vozidla pro arcidiecézní charitu Olomouc

 

 

Úvod | O nás | Kvalita a jakost | Předmět činnosti | Vybavení, struktura společnosti | Oprávnění a certifikace | Reference | Kariéra | Kontakty

Všechna práva vyhrazena MS-Stavby | Jsme držiteli certifikátu GAS a CSN EN ISO 9001:2009

webdesign: Tomato